Ban biên tập website Hufi trân trọng giới thiệu quý thầy/cô tài liệu hướng dẫn sử dụng trang tin giảng dạy (Egov), gồm các nội dung sau:

1) Loại tài liệu bài giảng

2) Tài liệu bài giảng

3) Upload tài liệu vào Lớp học phần

4) Tạo ngân hàng câu hỏi

5) Quản lý đề, bài kiểm tra

6) Upload đề, bài kiểm tra vào Lớp học phần

Trân trọng./.

I) VIDEO HƯỚNG DẪN

II) TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN